چارت سازمانی

عارف نصیری
CEO


برنامه نویس PHP - Javascript
برنامه نویس Unity Csharp

مهندس شاه مرسی
برنامه نویس


برنامه نویس PHP Codeigniter
مسلط به Cordova - Electron

مهندس صادقیان
برنامه نویس


برنامه نویس JQuery
برنامه نویس PHP

مهندس کاظمی
طراح وب


مسلط به HTML - CSS
برنامه نویس UI

مهندس حضرتی
برنامه نویس


برنامه نویس PHP

مهندس میرزایان
برنامه نویس


برنامه نویس PHP

مهندس سلیم
طراح وب


مسلط به HTML - CSS
برنامه نویس UI


کار آموز


به ما بپیوندید